luật an thịnh đạt
Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (…
luật an thịnh đạt
Bộ luật Lao động 2012
luật an thịnh đạt
Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã ban hành Bộ Luật Dân sự 2015, theo đó, bộ luật Dân sự 2015 gồm có các nội dung sau:
luật an thịnh đạt
Luật hôn nhân và gia đình 2014 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2014, theo đó Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có các nội dung sau: