luật an thịnh đạt
Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (…
luật an thịnh đạt
Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cư trú và nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú
luật an thịnh đạt
Hiến pháp 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.
luật an thịnh đạt
Luật Thủ Đô 2012 được Quốc hội ban hành ngày 21/11/2012, theo đó luật thủ đô gồm có 27 điều với 4 chương, quy định về vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.
luật an thịnh đạt
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17/01/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
luật an thịnh đạt
Nghị định 167/2013/NĐ-CP, ngày 12 tháng 11 năm 2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạnh xã hội; phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình
luật an thịnh đạt
Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016
luật an thịnh đạt
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình 2014
luật an thịnh đạt
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật căn cước công dân.
Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.
luật an thịnh đạt
Luật hôn nhân và gia đình 2014 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2014, theo đó Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có các nội dung sau:
luật an thịnh đạt
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Theo đó, kể từ ngày 25/02/2020 các doanh nghiệp thành lập mới sẽ được miễn phí trong năm đầu tiên.
an thinh dat
Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp 2014
Nghị định số:96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 209 của Chính phủ.
Ngày 19 tháng 12 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và…